Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://sklep.voltmax.com.pl/ prowadzony jest przez spółkę Voltmax Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin, NIP: 9462699401, REGON: 386812871, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział gospodarczy, pod numerem KRS 386812871
 2. Dane kontaktowe:Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):
  Voltmax Sp. z o.o.
  ul. Nałęczowska 75

  20-701 LublinPoczta elektroniczna: sprzedaz@voltmax.com.pl Kontakt telefoniczny: +48 733 773 301 (opłata wg stawki operatora) 
 3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
  a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.b) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.c) Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://voltmax.lusklep/d) Sprzedawca – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Voltmax Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin, NIP: 9462699401, REGON: 386812871, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział gospodarczy, pod numerem KRS 386812871e) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.f) Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

  g) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się w karcie produktu oraz w koszyku.

  h) Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

  i) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

  j) Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

  k) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

  l) Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

  m) Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

  n) Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

  o) Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych.

  p) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

  q) Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

  r) Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem 

  s) Przedmiot świadczenia przedmiot umowy.

  t) Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

  u) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  v) Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

  w) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłączonym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader) 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy. 

II. Zamówienia

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 5. Utrwalenie, zabezpieczanie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta. 

III. Sposoby i terminy płatności za towar

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
  – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  – pobranie pocztowe
  – płatność gotówką lub kartą bezpośrednio u kuriera przy dostawie towaru.
   
 2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank – numer rachunku: 80 1940 1076 3215 4517 0000 0000 , tytuł przelewu: „numer faktury”. 
 3. Podmiotem obsługującym płatności online jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, zwana dalej „przelewy24.pl”. 
 4. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (przelewy24.pl), płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki. 

IV. Sposoby, terminy i koszty dostawy

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD, DHL, Fedex oraz firmy InPost.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

  Poczta Polska – przesyłka priorytetowa (przelew),
  Poczta Polska – przesyłka priorytetowa za pobraniem,
  Paczkomat InPost (przelew)
  DPD – przesyłka priorytetowa (przelew),
  DPD – przesyłka priorytetowa za pobraniem,
  DHL – przesyłka priorytetowa (przelew),
  DHL – przesyłka priorytetowa za pobraniem,
  Fedex – przesyłka priorytetowa (przelew),
  Fedex – przesyłka priorytetowa za pobraniem,

 4. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni dla przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że w opisie danego produktu wskazano inny termin dostawy. 
 5. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni dla przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że w opisie danego produktu wskazano inny termin dostawy. 
 6. przy płatności przelewem, płatności elektronicznych (przelewy24.pl) termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, 
 7. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 8. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca w ramach promocji może udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu jak również w trakcie składania zamówienia. 
 9. Koszt dostawy przesyłek podany jest na karcie produktu lub w koszyku podczas realizacji zamówienia

V. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556- 556 Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady,
  b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres: ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin
  b) w formie elektronicznej na adres: sprzedaz@voltmax.com.pl (z dołączonym protokołem reklamacji)
  c) telefonicznie pod numerem: +48 733 773 301 (opłata wg stawki operatora)

 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §6 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sprzedaz@voltmax.com.pl lub pisemnie na adres: Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin 
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  a)
  dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
  b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy i otrzymania zwróconego towaru, musi zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy 
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.  
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
 2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń: 
 3. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem, 
 4. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, 
 5. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, 
 6. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl  
 7. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. T. Zana 38 c, 20-601 Lublin, https://www.ihlublin.pl 
 8. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl  
 9. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej firmy Voltmax Sp. z o.o. do kontaktu: sprzedaz@voltmax.com.pl 

VIII. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 
 2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem. 
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany danych Sprzedawcy wskazanych w regulaminie, w tym adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. 
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2022 r. 

  Protokół reklamacyjny 

  Formularz odstąpienia od umowy 

Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy) 

Adresat: Voltmax Sp. z o.o.
Nałęczowska 75, 20-701 Lublin
adres e-mail: sprzedaz@voltmax.com.pl
numer telefonu: +48 733 773 301 (opłata wg stawki operatora) 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….…

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

– Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

– Adres konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Data i podpis konsumenta
(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

  

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://sklep.voltmax.com.pl/ prowadzony jest przez spółkę Voltmax Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin, NIP: 9462699401, REGON: 386812871, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział gospodarczy, pod numerem KRS 386812871 
 2. Dane kontaktowe:
  Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin
  Poczta elektroniczna: sprzedaz@voltmax.com.pl
  Kontakt telefoniczny: +48 733 773 301 (opłata wg stawki operatora)
 3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
  a) Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży,
  b) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
  c) Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://sklep.voltmax.com.pl/
  d) Sprzedawca/Usługodawca– spółka Voltmax Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin, NIP: 9462699401, REGON: 386812871, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział gospodarczy, pod numerem KRS 386812871 
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi drogą elektroniczną polegające na: a) prowadzeniu Konta Usługobiorcy
  b) składanie Zamówień przez formularz zamówienia
  c) przesyłaniu biuletynu „Newsletter”,
  d) korzystania z usługi „zakupy z rabatem” 
 5. Usługobiorca powinien korzystać ze Sklepu internetowego zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 6. Przedstawiona na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść, opisy towarów, stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody usługodawcy. 

II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca 

 1. Korzystanie z usług Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
  c) włączona obsługa JavaScript, Flash, plików Cookies,
  d) System operacyjny: Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
  e) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa. 

 III. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 Rejestracja oraz założenie Konta 

 1. Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji przy pomocy zakładki „Zarejestruj się”. 
 2. Klient podczas rejestracji podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, dane do wystawienia rachunku) oraz dane do logowania (login oraz indywidualne hasło). 
 3. Założenie Konta jest nieodpłatne. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

Składanie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia 

 1. Usługobiorca dokonuje wyboru produktu na stronie Sklepu. Na karcie produktu w katalogu znajduje się:
  a) zdjęcie produktu,
  b) szczegółowy opis produktu,
  c) nazwa producenta,
  d)
  numer katalogowy,
  e) status dostępności,
  f) szacowany czas wysyłki produktu,
  g) dostępne rozmiary,
  h) cena brutto produktu,
  i) koszt przesyłki produktu,
  j) zakładka „Dodaj do koszyka”, która służy do złożenia zamówienia w sklepie. 
 2. Po wybraniu produktu Usługobiorca potwierdza jego wybór poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Usługobiorca ma możliwość kontynuowania zakupów wybierając kolejne produkty, klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”. 
 3. Usługobiorca może również od razu przejść do kolejnego etapu składania zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Przejdź do koszyka”. 
 4. Następnie Usługobiorca ma możliwość wyboru:
  a) kraju dostawy towaru,
  b) formy przesyłki,
  c) formy płatności,
  d)
  wpisania kodu z kuponu rabatowego, 
 5. Kolejnym etapem jest podanie danych do wysyłki produktu, można to zrobić z poziomu Konta jako zalogowany Usługobiorca lub można to również zrobić z poziomu niezarejestrowanego Usługobiorcy. 
 6. Po uzupełnieniu danych do wysyłki Usługobiorca dokonuje finalnego potwierdzenia zamówienia. Po finalnym potwierdzeniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje podsumowanie złożonego zamówienia, które kończy proces składania zamówienia przez Usługobiorcę. 

Usługa przesyłania Newslettera 

 1. Usługobiorca może aktywować usługę Newsletter w trakcie procesu zakładania Konta lub wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter”. 
 2. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newsletter poprzez:
  a) przesłanie wiadomości na adres e-mail: z prośbą o usunięcie adresu Usługobiorcy z bazy danych Newsletter,
  b) usunięcie subskrypcji po zalogowaniu do Konta Usługobiorcy.
  c) kliknięcie linku anulującego subskrypcję, znajdującego się w stopce każdego newslettera. 
 3. Usługa Newsletter polega na bezpłatnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego. 

Warunki korzystania z usługi „Zakupy z rabatem” 

 1. Usługobiorcy posiadający specjalne kody promocyjne dystrybuowane przez Sklep mogą dokonywać usługi „Zakupy z rabatem”. 
 2. W tym celu konieczne jest zalogowanie się na Konto Usługobiorcy oraz wpisanie dostępnego Kodu rabatowego w polu „Kupon rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie „Zawartość Twojego koszyka”. 
 3. Aby wykorzystać Kupon rabatowy należy potwierdzić wpisany kod poprzez kliknięcie zakładki „Aktywuj”. 

IV. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta 

 1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca. 
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@voltmax.com.pl lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli pisemnie na adres: Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin 
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym. 

V. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem Sklepu można składać drogą mailową na adres: sprzedaz@voltmax.com.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48 733 773 301, a także pisemnie na adres: Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin 
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, termin (datę) i przyczynę wystąpienia reklamacji wraz z opisem, na czym polega. 
 3. Usługodawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie. 

VI. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 
 2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022 r. 

  Füllen Sie das Formular aus und lassen Sie sich von unseren Beratern kontaktieren. Gemeinsam legen Sie die Konditionen und Details des Photovoltaik-Anlagenangebots fest.

  Unsere Lösungen für Verbraucher und Unternehmen

  Voltmax
  Photovoltaik für zu Hause

  Photovoltaik für zu Hause

  arrow right
  Voltmax
  Photovoltaik für Unternehmen

  Photovoltaik für Unternehmen

  arrow right
  Voltmax
  Heizung / Wärmepumpen

  Heizung / Wärmepumpen

  arrow right
  Voltmax
  Innovationen

  Innovationen

  arrow right

  Sie möchten mehr wissen

  Sie haben Fragen zu unserem Angebot?

  Kontaktarrow right