OWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW VOLTMAX Sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Umowy określają zasady zawierania umów dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej przez VOLTMAX Sp. z o.o. z Zamawiającymi.
 2. Niniejsze OWU obowiązują dla wszystkich umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawartych z Zamawiającymi po dniu ustalenia niniejszych OWS, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na OWS w sposób wyraźny.
 3. Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży i Montażu Instalacji Fotowoltaicznej (dalej jako: „OWU”) oznaczają:
  a) Zamawiający– podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej zlecający Wykonawcy świadczenie usług na podstawie zawartej z Wykonawcą Umowy;
  b) Wykonawca– VOLTMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin, NIP 9462699401, REGON 386812871, KRS 000855910,
  c) Umowa – zaprojektowanie, sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do produkcji energii elektrycznej przez moduły fotowoltaiczne
  d) Strony – łącznie Wykonawca i Zamawiający;
  e) Ogólne Warunki Umów (OWU) – niniejsze „Ogólne Warunki Umów” zawieranych przez VOLTMAX Sp. z o.o.
  f) Materiał / Instalacja – instalacja fotowoltaiczna.
 4. OWU stanowią integralną część umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawieranych między Wykonawcą i Zamawiającym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWU może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną lub wyrażoną w formie elektronicznej lub dokumentowej, zgodą Wykonawcy, pod rygorem nieważności postanowień zawartych w formularzu z negocjacji.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWU, a treścią łączącej Strony Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.
 6. Niniejsze OWU stanowią załącznik do Umowy, a także są pod adresem  www.voltmax.com.pl

§ 2

Prawo własności

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy.
 2. Własność Instalacji przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia przelewem lub kredytem  bankowym na konto Wykonawcy.
 3. Za datę Sprzedaży uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Zamawiającemu.

§ 3

Warunki płatności

 1. Zapłata za realizację Umowy powinna nastąpić bez potrąceń w terminie określonym w fakturze VAT, z zachowaniem uzgodnionych warunków płatności.
 2. Datą zapłaty przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny za realizacje Umowy, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za realizacje Umowy, zgodnie z treścią OWU.
 5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy każdorazowo wskazany jest w treści faktur VAT wystawianych Zamawiającemu.

§ 4

Warunki Sprzedaży

 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  a) wykonania audytu przed montażowego celem określenia optymalnego rozwiązania technicznego i finansowego dla Zamawiającego;
  b) uzgodnienia terminu instalacji z Zamawiającym,
  c) dobrania, zakupu i dostarczenia podzespołów;
  d) wykonania montażu Instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta modułów fotowoltaicznych,
  e) dokonania zgłoszenia Instalacji do Operatora Sieci Dystrybucji (OSD) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego,

 2. Zamawiający zobowiązuje się do:

  a) ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności udzielania potrzebnych informacji oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach wskazanych przez Wykonawcę, a także bezwarunkowego przystąpienia do realizowania Umowy,
  b) udostępnienia Wykonawcy nieruchomości wraz miejscem umożliwiającym dostęp do niego, w którym będzie realizowana usługa instalacji fotowoltaicznej jako przedmiot Umowy w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami umożliwiającym terminową realizację robót.
  c) Zamawiający oświadcza, że stan pokrycia dachowego zlokalizowanego w miejscu montażu umożliwia realizację inwestycji objętej Umową,
  d) Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia wymaganych prac dodatkowych w miejscu montażu, we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy (np. wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie mocy przyłączeniowej nieruchomości),e) dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego,
  f) udostępnienia informacji na temat: mocy przyłączeniowej, mocy umownej, nr. PPE, zabezpieczenia przed licznikowego, nr licznika; danych z FV za energię do której będzie wpięta instalacja fotowoltaiczna.
  g) w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych, uzgodnień i innych, celem wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania ze Wykonawcą celem uzyskania ww. dokumentów poprzez złożenie odpowiednich wniosków, w szczególności do organów państwowych, samorządowych, zakładów energetycznych oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych. W przypadku braku współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w powyższym zakresie, Wykonawca po wcześniejszym wezwaniu do współdziałania Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowych 14 dni na podjęcie stosownych działań, może od umowy odstąpić i zatrzymać otrzymany w ramach realizacji kontraktu zadatek.

 3. Jako sposób ustalenia terminu oraz czasu montażu i instalacji, Strony ustalają kontakt telefoniczny lub mailowy, w szczególności w zakresie ustalenia terminów dokonania pomiarów oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.
 4. Wykonawca zastrzega, iż prezentowana wizualizacja rozmieszczenia modułów na dachu jest wykonywana w oparciu o najlepszą wiedzę Wykonawcy. Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej, mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność dostosowania ilości lub rozmieszczenia modułów do rzeczywiście występujących warunków technicznych na nieruchomości.

§ 5

Odbiór przedmiotu Umowy

 1. Bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich prac montażowych wynikających z zawartej umowy, Strony przystąpią do komisyjnego odbioru prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu odbioru, bez podania ważnego powodu, Wykonawca ma prawo do jednostronnego podpisania protokołu odbioru.
 3. Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
 4. Z momentem wydania Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zamontowaną instalację, w szczególności przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia instalacji, w tym także z powodu siły wyższej. Ewentualne ubezpieczenie instalacji następuje kosztem i staraniem Zamawiającego.

§ 6

Gwarancja

 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Materiał oraz jakość wykonanych usług (montaż Instalacji), zgodnie z treścią Umowy oraz niniejszych OWU.
 2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku:

  a) nieprawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji niezgodnej z instrukcją i przeszkoleniem,
  b) napraw i przeróbek instalacji dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
  c) uszkodzeń mechanicznych instalacji,
  d) uszkodzeń instalacji wywołanych siłą wyższą,
  e) zmiany miejsca zamontowania instalacji,
  f) przeprowadzonego demontażu i ponownego montażu instalacji przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

 3. W przypadku ujawnienia wady dotyczącej montażu instalacji Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawcę telefonicznie lub na adres e-mail określony w Umowie.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania sprawdzenia zgłoszonej wady oraz do odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej montażu instalacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty uznania zasadności reklamacji.
 5. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych, braku niezbędnych materiałów lub ze względu na złe warunki atmosferyczne zagrażające życiu lub zdrowiu pracowników Wykonawcy, nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego. W takiej sytuacji Strony uzgodnią nowy termin usunięcia wady.
 6. Jeśli podczas oględzin urządzenia podlegającego gwarancji, w trakcie rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego lub wykonywania świadczenia gwarancyjnego okaże się, że Urządzenie nie ma wady objętej gwarancją lub wada powstała w okolicznościach wyłączających gwarancję, wówczas Wykonawca obciąży Zamawiającego wszelkimi kosztami postępowania gwarancyjnego,
 7. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Wykonawcy niezwłocznie po wykryciu wad:

  a) na adres e-mail Wykonawcy: serwis@voltmax.com.pl
  b) pisemnie na adres Wykonawcy

 8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy bez wad.
 9. Warunkiem prawidłowego działania aplikacji, umożliwiającej podgląd całodobowej produkcji na urządzeniu mobilnym, jest zapewnienie przez Zamawiającego dostępu do Internetu w miejscu montażu inwertera. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, jak również za wszelkie nieprawidłowości w działaniu aplikacji spowodowane problemami z połączeniem internetowym.
 10. Wszelkie występujące zacienienia instalacji fotowoltaicznej, w szczególności spowodowane przez zlokalizowane na terenie nieruchomości drzewa, słupy, kominy, sąsiednie budynki itp., mają wpływ na ilość energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną w ciągu roku i mogą powodować jej zmniejszenie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
  b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

 3. W przypadku, gdy Zamawiający zawiera Umowę na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, przysługuje mu bez podania przyczyny, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 4. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 14 dni, nie poniesie on żadnych kosztów związanych z Umową. Stwierdzenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający złoży oświadczenie znajdujące się poniżej:

  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

  Niniejszym wnoszę o wykonanie usługi montażu instalacji przed upływem 14-dniowego, ustawowego terminu na odstąpienie od Umowy. Oświadczam, że zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie wspomnianym powyżej, pokryję poniesione przez Wykonawcę koszty wykonania Przedmiotu Umowy do momentu złożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

   

   ………………………………………………..

   (czytelny podpis Zamawiającego)

 5. W przypadku braku technicznych możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy, Umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez skutków prawnych i finansowych dla Stron niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu otrzymany zadatek w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o ww. zdarzeniu.

 

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Zamawiającego danych osobowych oraz danych osób kontaktowych jest VOLTMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin, NIP 9462699401, REGON 386812871, KRS  000855910. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy.
 2. Podstawą przetwarzania podanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO,
  prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu wykonania Umowy.
 3. Podane dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji Umowy.
 4. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy), natomiast gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Tytuły poszczególnych postanowień niniejszych OWU wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Umowy nie może być interpretowany na ich podstawie.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy za wady Materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszych OWU.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWU wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy
 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.
 8. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej zamontowanej instalacji oraz publikowanie tych zdjęć w celach promocyjnej działalności Wykonawcy, jego podwykonawców oraz Partnerów z zachowaniem anonimowości Zamawiającego.
 9. Zamawiający nie będzie wysuwał wobec Wykonawcy żadnych roszczeń, które miałyby jakikolwiek związek z takimi działaniami jak:
 • przesyłanie Zamawiającemu przez Wykonawcę materiałów reklamowych oraz informacji handlowej przy użyciu ogólnych środków przekazu
 • przetwarzanie przez Wykonawcę podanych w umowie danych osobowych Zamawiającego w celach marketingowych i statystycznych w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu

 

 

  Füllen Sie das Formular aus und lassen Sie sich von unseren Beratern kontaktieren. Gemeinsam legen Sie die Konditionen und Details des Photovoltaik-Anlagenangebots fest.

  Unsere Lösungen für Verbraucher und Unternehmen

  Voltmax
  Photovoltaik für zu Hause

  Photovoltaik für zu Hause

  arrow right
  Voltmax
  Photovoltaik für Unternehmen

  Photovoltaik für Unternehmen

  arrow right
  Voltmax
  Heizung / Wärmepumpen

  Heizung / Wärmepumpen

  arrow right
  Voltmax
  Innovationen

  Innovationen

  arrow right

  Sie möchten mehr wissen

  Sie haben Fragen zu unserem Angebot?

  Kontaktarrow right